• Slovak Spine
    Society

  • Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti
    Member of Slovak medical association

54.
Odborné usmernenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
číslo 04751/2006-OZS.
zo dňa 10.4.2006
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v spondylochirurgii


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 45 písm.
b/ zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005
Z.z. a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vydáva toto odborné usmernenie:
 

Článok 1
Vymedzenie pojmu

1. Spondylochirurgia je interdisciplinárna medicínska certifikovaná pracovná činnosť, ktorá
vykonáva prevenciu, diagnostiku, operačnú aj neoperačnú liečbu ako aj pooperačnú
starostlivosť, posudkovú činnosť a výskum u pacientov s ochoreniami a úrazmi chrbtice
a priľahlých štruktúr. V systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti koordinuje
diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú činnosť odborov ortopédia, neurochirurgia, úrazová
chirurgia a liečebná rehabilitácia. Z uvedeného dôvodu a v záujme poskytnutia komplexnej,
vysoko erudovanej špecializovanej zdravotnej starostlivosti pacientovi sa
spondylochirurgická starostlivosť poskytuje v zdravotníckych zariadeniach, kde je možné
zabezpečiť nevyhnutnú spoluprácu a kooperáciu pracovísk neurochirurgie, ortopédie a
úrazovej chirurgie.
2. Spondylochirurgia je zaradená medzi certifikované pracovné činnosti.1)
 

Článok 2
Organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti v spondylochirurgii

1. Zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje v spondylochirurgii, sa delí podľa časového
faktoru na tri fázy
a) neodkladnú ústavnú starostlivosť v prvých 14 dňoch, v ojedinelých prípadoch do 21
dní, ktorá je zabezpečená spondylochirurgickými pracoviskami vo vybraných
zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti zameraných na
spondylochirurgiu
1 Príloha č. 2, ods. A, písm. f, bod 27 k Nariadeniu vlády SR č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
v znení Nariadenia vlády č. 179/2005 Z.z.
b) následnú špecializovanú intenzívnu ústavnú anesteziologickú a rehabilitačnú
starostlivosť, ktorú poskytujú spinálne jednotky
c) následnú špecializovanú rehabilitačnú starostlivosť
2. Pracoviskami vykonávajúcimi spondylochirurgické diagnostické a liečebné výkony sú
spinálne jednotky a spinálne rehabilitačné jednotky, pričom operačné ošetrenie sa
vykonáva na spondylochirurgických pracoviskách.
 

Článok 3
Charakteristika činnosti spondylochirurgického pracoviska

1. Spondylochirurgické pracoviská zabezpečujú komplexnú zdravotnú starostlivosť pri
poškodeniach chrbtice a nervových štruktúr rôznej etiológie - úrazovej, neoplastickej,
zápalovej, kongenitálnej, degeneratívnej alebo vývojovej.
2. Systém komplexnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej už od prvých hodín po vzniku
závažných ochorení, poškodení a úrazov chrbtice a nervových štruktúr umožňuje
predchádzať vzniku závažných akútnych a neskorých zdravotných komplikácií
zabezpečením diagnostických a liečebných postupov smerujúcich k zabráneniu, alebo
k zmierneniu ich následkov.
 

Článok 4
Definovanie, pracovná náplň a povinnosti spondylochirurgického pracoviska

1. Spondylochirurgické pracovisko je samostatným oddelením kliniky alebo jej súčasťou,
prípadne súčasťou oddelenia, ktoré sa špecializuje na spondylochirurgiu, a to podľa
prevažujúceho odborného zamerania na výkony kliniky alebo oddelenia v neurochirurgii,
ortopédii a úrazovej chirurgii.
2. Systém poskytovania komplexnej spondylochirurgickej starostlivosti zabezpečujú
vybrané neurochirurgické pracoviská, ortopedické pracoviská a pracoviská úrazovej
chirurgie, špecializujúce sa na spodylochirurgiu.
3. Zoznam indikačných skupín k spondylochirurgickým výkonom je uvedený v prílohe č. 1.
4. Zoznam výkonov riešených na spondylochirurgických pracoviskách obsahuje príloha č. 2.
5. Zoznam materiálu používaného v spondylochirurgii je uvedený v prílohe č. 3.
6. Spondylochirurgické pracovisko, ktorého súčasťou sú kliniky v odboroch neurochirurgia,
ortopédia a úrazová chirurgia, je povinné
a) vo zvlášť náročných prípadoch prijať po predchádzajúcej konzultácii do svojej
zdravotnej starostlivosti pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžiadal odoslanie
z ostatných spondylochirurgických pracovísk, ktoré nemajú pre zabezpečenie
požadovaného výkonu príslušné personálne zabezpečenie a materiálno-technické
vybavenie, vykonávať všetky požadované spondylochirurgické výkony
v požadovanom a potrebnom rozsahu,
b) zabezpečovať vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti spondylochirurgia;
na vzdelávaní sa môžu podielať pracoviská, ktoré k tomu získali akreditáciu,
c) vydávať pre všetky zdravotné poisťovne v Slovenskej republike písomné návrhy
na vykonanie operačného spondylochirurgického zákroku v zahraničí.
Postup a podmienky pri vydávaní návrhu sú uvedené v písm. d) a e).
d) v prípade zvlášť náročného zdravotného stavu pacienta, u ktorého vedúci lekár
spondylochirurgického pracoviska, a/alebo hlavný koordinátor po konzultácii ďalších
dvoch odborníkov certifikovaných v pracovnej činnosti spondylochirurgia dospejú
spoločne k záveru, že liečenie zdravotného stavu pacienta nie je možné zabezpečiť
v požadovanom a potrebnom rozsahu v Slovenskej republike, vedúci lekár a/alebo
hlavný koordinátor bezodkladne vypracujú písomný návrh na vykonanie operačného
spondylochirurgického zákroku v zahraničí, v ktorom uvedú dôvody na takýto postup,
návrh na spôsob prepravy pacienta do zahraničia, ako aj návrh na zdravotnícke
zariadenie v zahraničí, kde operačný spondylochirurgický zákrok navrhujú vykonať.
Súčasťou písomného návrhu na vykonanie operačného spondylochirurgického
zákroku v zahraničí je kompletná písomná lekárska správa o zdravotnom stave
pacienta.
e) návrh na vykonanie operačného spondylochirurgického zákroku v zahraničí predloží
vedúci lekár spondylochirurgického pracoviska, a/alebo hlavný koordinátor
riaditeľovi, prípadne inému poverenému štatutárnemu zástupcovi zdravotníckeho
zariadenia, v ktorom sa spondylochirurgické pracovisko nachádza, ktorý spoločné
stanovisko bezodkladne oznámi telefonicky príslušnej zdravotnej poisťovni pacienta a
zároveň jej zašle písomný návrh na vykonanie operačného spondylochirurgického
zákroku v zahraničí. K návrhu pripojí žiadosť adresovanú príslušnej zdravotnej
poisťovni pacienta o zabezpečenie a realizáciu prevozu pacienta a jeho hospitalizácie
na odporúčanom pracovisku v zahraničí.
 

Článok 5
Spinálna jednotka

1. Spinálne jednotky sú samostatné oddelenia, ktoré sú organizačne začlenené
k zdravotníckemu zariadeniu, v ktorom je oddeleniami poskytovaná spondylochirurgická
starostlivosť. Poskytujú intenzívnu a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť pacientom
s poškodením chrbtice a nervových štruktúr vo fáze po úraze, alebo vzniku ochorenia
a) u obehovo, ventilačne a neurologicky nestabilizovaných pacientov okamžite
b) u stabilizovaných pacientov v čase od 3. do 6. týždňa.
2. Charakter zdravotnej starostlivosti zodpovedá jednotke intenzívnej starostlivosti
zameranej na imobilných a/alebo inkontinentných pacientov v nadväznosti na poškodenie
chrbtice a nervových štruktúr vo fáze po úraze, alebo vzniku ochorenia v čase od 3. do 6.
týždňa, s dôrazom na včasnú rehabilitáciu a predchádzanie zdravotných komplikácií
poškodenia chrbtice a nervových štruktúr.
3. Spinálna jednotka
a) sa výraznou mierou spolupodieľa na vypracovaní liečebného programu poraneného,
najmä z pohľadu únosnosti záťaže postupov na poranený organizmus s cieľom
minimalizovať následky traumy,
b) stabilizuje pacienta v čase od prijatia do starostlivosti v predoperačnom období,
v peroperačnom období, postoperačnom období až do odovzdania na ďalšiu
starostlivosť príslušnému oddeleniu zdravotníckeho zariadenia,
c) v liečebnom perioperačnom pláne sa riadi operačnými indikáciami príslušného
odborníka spinálnej chirurgie,
d) úzko spolupracuje s lôžkovými oddeleniami (klinikami) zdravotníckych zariadení
disponujúcimi odborníkmi zameranými na spondylochirurgiu, ako aj s inými
spinálnymi jednotkami tak, aby ich lôžkové kapacity boli účelne využívané.
 

Článok 6
Spinálna rehabilitačná jednotka

1. Rehabilitačná starostlivosť pacientom s poškodením miechy a nervových štruktúr a po
spondylochirurgickom zákroku sa realizuje na spinálnej rehabilitačnej jednotke
2. Preloženie pacienta zo spinálnej jednotky na spinálnu rehabilitačnú jednotku je
podmienené stabilizovaným zdravotným stavom bez sekundárnych komplikácii, so
schopnosťou pacienta plnej záťaže rehabilitačnou liečbou a vykonáva sa spravidla medzi
5. až 6. týždňom po úraze na návrh primára spinálnej jednotky.
3. Spinálna rehabilitačná jednotka sa člení na
a) akútnu spinálnu rehabilitačnú jednotku, ktorá nadväzuje na spinálnu jednotku, má 20
lôžok, lieči cca 28 dní paraplegikov a 49 dní tetraplegikov,
b) subakútnu spinálnu rehabilitačnú jednotku, ktorá pokračuje v nácviku sebestačnosti,
má 20 lôžok, lieči cca 28 dní paraplegikov a 35 dní tetraplegikov,
c) štandardnú spinálnu rehabilitačnú jednotku, ktorá vykonáva vertikalizáciu s akcentom
na proximálnu polovicu tela, má 20 lôžok, lieči cca 35 dní paraplegikov a 42 dní
tetraplegikov,
d) reintegračnú spinálnu rehabilitačnú jednotku, ktorá pripravuje pacienta na prechod do
domáceho prostredia, má 20 lôžok, lieči cca 35 dní paraplegikov a 35 dní
tetraplegikov.
 

Článok 7
Charakteristika funkcií, vzdelania a dĺžky praxe

1. Vedúcim lekárom spondylochirurgického pracoviska je lekár so špecializáciou
v špecializačnom odbore neurochirurgia, ortopédia alebo úrazová chirurgia, s certifikátom
v certifikovanej pracovnej činnosti spondylochirurgia, s celkovou dĺžkou praxe minimálne
10 rokov, z toho minimálne 5 rokov v certifikovanej pracovnej činnosti
spondylochirurgia. Vedúci lekár spondylochirurgického pracoviska zabezpečuje a
zodpovedá za 24 hodinovú dostupnosť odborníkov pre potreby spondylochirurgie.
2. Ak vedúci lekár spondylochirurgického pracoviska nie je zároveň prednostom kliniky
alebo primárom oddelenia, na ktorom je pacient hospitalizovaný, vedúci lekár
spondylochirurgického pracoviska je odborným konzultantom hlavného koordinátora.
3. Hlavným koordinátorom spondylochirurgického pracoviska je prednosta kliniky alebo
primár oddelenia, na ktorom je pacient hospitalizovaný. Hlavný koordinátor
spondylochirurgického pracoviska je zodpovedný za diagnostiku a liečbu pacienta.
Prednosta kliniky alebo primár oddelenia je hlavným koordinátorom
spondylochirurgického pracoviska aj v prípade, keď na klinike alebo oddelení pracujú
ďalší lekári certifikovaní v pracovnej činnosti spondylochirurgia.
4. Odborným konzultantom spondylochirurgického pracoviska je lekár certifikovaný v
pracovnej činnosti spondylochirurgia, ale ktorý nie je zároveň prednostom kliniky alebo
primárom oddelenia.
5. Primárom spinálnej jednotky je lekár so špecializáciou v odbore anesteziológie
a intenzívnej medicíny (v ďalšom „AIM“) s minimálne 10 ročnou praxou v odbore
6. Vedúcim lekárom spinálnej rehabilitačnej jednotky je lekár so špecializáciou v odbore
fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ďalej len „FBLR“) a s minimálne 5
ročnou praxou v tomto odbore.
7. Lekárom spinálnej jednotky je lekár so špecializáciou v odbore AIM, FBLR, ortopédie,
úrazovej chirurgie alebo neurológie.
 

Článok 8
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňa 15.apríla 2006.
Rudolf Zajac, v.r.
minister